Skip Navigation Links.
Collapse Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngLĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
01. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng
02. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
03. Thủ tục đăng ký kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
04. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
05. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
06. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận
07. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
1. Thủ tục đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai (Mức độ 4)
2. Thủ tục cấp thông báo đăng ký kiểm tra nhà nước về hàng nhập khẩu (Mức độ 4)
3. Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Mức độ 4)
4. Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) (Mức độ 4)
5. Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập (bên thứ ba) (Mức độ 4)
6. Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)(Mức độ 4)
7. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba)(Mức độ 4)
Collapse Lĩnh vực Sở hữu trí tuệLĩnh vực Sở hữu trí tuệ
1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp(Mức độ 4)
Collapse Lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học và công nghệLĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
09. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
1.Thủ tục đăng ký bổ sung sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ
1.Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động, tên, người đứng đầu, trụ sở (trong tỉnh), vốn cho tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ
10. Cấp Giấy chứng nhận văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
12. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính ở ngoài tỉnh của tổ chức khoa học và công nghệ
13.Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ
16. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
17. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
19. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (do bị rách, nát hoặc bị mất)
20. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ
Collapse Lĩnh vực hoạt động về công nghệLĩnh vực hoạt động về công nghệ
1.Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mức độ 4)
24.Cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
25.Thẩm định công nghệ
26.Đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ
5. Thủ tục cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Tên quy trình: 01. THỦ TỤC CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG
Thời gian thực hiện: 4
Loại quy trình: Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Xem chi tiết quy trình
Hướng dẫn thực hiện:

1. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở sử dụng dấu định lượng nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ để nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần (trừ các thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

Bước 2 : Xử lý hồ sơ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định:

+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức hoặc theo đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc gửi qua đường bưu điện (số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc.

- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày.

- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 01.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (mẫu kèm theo).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn.

Đối với cơ sở sản xuất:

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN.

3. Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN.

Đối với cơ sở nhập khẩu:

1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 02.

2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

l) Căn cứ pháp lý:

-  Luật Đo lường ngày 11/11/2011

-  Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

-  Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.

-  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn./.

Mẫu đơn tờ khai:

- Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

Căn cứ pháp lý
Skip Navigation Links.
 
Danh sách giấy tờ liên quan
Skip Navigation Links.