HTML_View_WP

 

PHIẾU KHẢO SÁT

VỀ NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

 

 
   

            Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai xin gửi đến Quý Doanh nghiệp Phiếu khảo sát về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của Doanh nghiệp. Kính đề nghị Quý Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Những thông tin mà Quý Doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai nghiên cứu đề ra các giải pháp hỗ trợ pháp lý phù hợp với nhu cầu của Quý Doanh nghiệp.

        Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin Quý Doanh nghiệp cung cấp và chỉ sử dụng cho mục đích của cuộc khảo sát.

  1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (điền nội dung và đánh dấu x vào ô phù hợp)

Tên Công ty/Doanh nghiệp: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………Fax: ………………………………………………

Email: ……………………………………Wesite: …………………………………………

Ngành, lĩnh vực kinh doanh chính: ……………………………………………………………

Điện - điện tử                      Cơ khí                Lương thực-thực phẩm                 Dịch vụ công nghiệp 

Cao su - nhựa                    May mặc           Hóa chất- hóa dược                        Dịch vụ thông tin        

Dệt, dệt sợi                         Giày, dép           Giấy và bao bì giấy                           Khác                                   

Sản phẩm/Dịch vụ chính: ……………………………………………………………………

                          ………………………………………………………………………………

Loại hình doanh nghiệp:

Doanh nghiệp quốc doanh                                                         

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh                                              

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài                                 

Số lượng lao động của doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại:

Dưới 300 lao động          

Trên 300 lao động            

  1. NỘI DUNG KHẢO SÁT (Điền nội dung và đánh dấu x vào ô chọn)

1. Doanh nghiệp thường quan tâm đến các văn bản pháp luật về:

         1.1 Các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh           

         1.2 Các chính sách hỗ trợ, chế độ ưu đãi của Nhà nước                         

2. Doanh nghiệp tra cứu, cập nhật văn bản pháp luật qua kênh thông tin nào sau đây:

          2.1 Từ Tập san/Bản tin                                                                                                                                                              

          2.2   Cử nhân viên đi tập huấn, phổ biến từ cơ quan nhà nước                         

          2.3   Từ mạng Internet                                                                                             

          2.4    Từ bạn hàng, đối tác                                                                                      

          2.5  Khác (nêu cụ thể)                                                                     

            …………………………………………………………………………………………….

3.  Mức độ cập nhật văn bản pháp luật của Doanh nghiệp                     

         3.1. Cập nhật khi có nhu cầu (từ thực tiễn công việc)                                                             

         3.2 Thường xuyên (trên 1 lần/tháng)                                                                               

         3.3 Thỉnh thoảng (hàng quý)                                                                                             

         3.4 Chỉ biết khi nghe/đọc trên thông tin truyền thông                                                   

         3.5 Hầu như không cập nhật                                                                                            

4. Doanh nghiệp có thường xuyên phổ biến văn bản pháp luật mới cho CBNV không?

          4.1 Có ( nếu có trả lời câu hỏi số 5)                           

          4.2 Không                                                                        

5. Khi có văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp phổ biến đến các CBNV thông qua hình thức nào?

          5.1 Tổ chức Hội nghị, tập huấn                                       

          5.2 Chuyển trên mạng nội bộ của doanh nghiệp        

          5.3 Thông qua các cuộc họp                                           

          5.4 Hình thức khác (nêu cụ thể)                                      

        …………………………………………………………………………………

6. Số lượng văn bản pháp luật mà doanh nghiệp phổ biến trong năm 2014 cho CBNV là:

          6.1 Dưới 10 văn bản                                                            

          6.2 Từ 10 - 20 văn bản                                                        

          6.3 Trên 20 văn bản                                                             

7. Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ:

          7.1 Liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền xin hướng dẫn thực hiện                                                 

          7.2 Gửi văn bản xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền                                                              

          7.3 Tự nghiên cứu tìm hiểu tháo gỡ vướng mắc                                                                                               

          7.4 Tìm hiểu qua đối tác                                                                                                                                         

          7.5 Hình thức khác ( nêu cụ thể)                                                                                                                           

          ……………………………………………………………………………………………….

8. Doanh nghiệp có Phòng Pháp chế hoặc cán bộ phụ trách về pháp chế không?

          8.1 Có ( Nếu có xin vui lòng trả lời câu hỏi số 9)                                    

          8.2 Không ( Nếu không vui lòng trả lời câu hỏi số 10 )                         

9. Số lượng nhân viên phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp là:

          9.1    1- 2 nhân viên                         

          9.2    3 - 5 nhân viên                        

          9.3    Trên 05 nhân viên                  

10. Doanh nghiệp có dự kiến thành lập Phòng Pháp chế hoặc phân công cán bộ chuyên trách về công tác pháp chế trong thời gian sắp tới không?

          10.1 Có                     

          10.2 Không              

11. Khi xảy ra các tranh chấp, kiện tụng liên quan đến vấn đề pháp luật, doanh nghiệp sẽ:

          11.1 Tự tìm hiểu các quy định của pháp luật để giải quyết vụ việc                         

          11.2 Tìm đến các dịch vụ tư vấn luật                                                                            

          11.3 Giải pháp khác ( nêu cụ thể)                                                                                 

            ……………………………………………………………………………………………..

12. Doanh nghiệp đã bao giờ tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp chưa?

          12.1 Chưa                   

          12.2 Có                        

13. Doanh nghiệp có thường xuyên rà soát, hệ thống hóa hệ thống pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp không?

          13.1 Có ( Nếu có xin vui lòng trả lời câu hỏi số 14)                

          13.2 Không                                                                                     

14. Tần suất rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật của doanh nghiệp?

          14.1 Rà soát khi có yêu cầu của Lãnh đạo Doanh nghiệp       

          14.2 Rà soát thường xuyên                                                             

          14.3 Thỉnh thoảng mới rà soát                                                       

          14.4 Chỉ rà soát khi biết có văn bản pháp luật mới                    

          14.5 Hầu như không rà soát                                                           

          14.6 Khác ( nêu cụ thể)                                                                    

          ……………………………………………………………………………………………….

15. Doanh nghiệp có ký hợp đồng ( ngắn hạn, dài hạn) với các tổ chức dịch vụ tư vấn luật?

          15.1 Có                      

          15.2 Không                

16. Doanh nghiệp có thuê luật sư riêng không?

          16.1 Có                      

          16.2 Không               

17. Khi nào doanh nghiệp thuê tổ chức dịch vụ tư vấn luật hoặc luật sư?

          17.1 Khi xảy ra vụ việc cần tư vấn             

          17.2 Thường xuyên thuê để tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp                

          17.3 Chưa thuê bao giờ                             

          17.4 Khác (nêu cụ thể)                               

          ……………………………………………………………………………………………….

18. Doanh nghiệp cần hỗ trợ gì từ phía cơ quan quản lý có thẩm quyền?

             18.1 Hỗ trợ cung cấp thông tin                                                                                                   

18.2 Hỗ trợ hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật                                                            

18.3 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý doanh nghiệp                             

18.4 Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế của doanh nghiệp                 

18.5. Khác ( nêu cụ thể)                                                                                                              

            ……………………………………………………………………………………………..

19. Hình thức hỗ trợ mà doanh nghiệp mong muốn nhận được từ phía cơ quan Nhà nước?

          19.1 Tổ chức Hội nghị, khóa đào tạo, lớp tập huấn                                                                       

          19.2 Cử cán bộ xuống doanh nghiệp hướng dẫn khi doanh nghiệp có nhu cầu                    

          19.3 Phát hành Bản tin pháp chế định kỳ                                                                                        

          19.4 Giải đáp, hướng dẫn bằng văn bản khi doanh nghiệp có yêu cầu                                    

          19.5 Khác ( nêu cụ thể)                                                                                                                       

          ………………………………………………………………………………………………..

20. Doanh nghiệp cần hỗ trợ nội dung văn bản pháp luật liên quan gì?

            20. 1 Văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư                                              

            20.2 Văn bản pháp luật liên quan đến hợp đồng                                         

            20.3 Văn bản pháp luật liên quan đến lao động, tiền lương                      

            20.4 Văn bản pháp luật liên quan đến môi trường                                      

            20.5 Văn bản pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm                        

            20.6 Văn bản pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa      

            20.7 Văn bản pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ                                  

            20.8 Văn bản pháp luật khác ( nêu cụ thể)                                                    

            ...............................................................................................................................................

            ...............................................................................................................................................

Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2015

Người lập phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng gửi Phiếu này bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi qua bưu điện, địa chỉ: 1597 Đường Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai 

- Gửi qua fax: 061.3825585

- Gửi qua email: thaonguyen_dongnai@yahoo.com