Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Số ký hiệu 28/2018/QH14 Ngày ban hành 15/06/2018
Loại văn bản Luật Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 01/01/2019 Ngày hết hiệu lực