Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 07/01/2002
Hiến pháp Không số
Văn bản được sửa đổi bổ sung
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992