Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 02/03/2012
Nghị định 03/2012/NĐ-CP
Văn bản căn cứ
Đường sắt
Ngày ban hành:14/06/2005
Ngày có hiệu lực:01/01/2006
Tổ chức Chính phủ
Ngày ban hành:25/12/2001
Ngày có hiệu lực:07/01/2002
Văn bản được hướng dẫn
Đường sắt
Ngày ban hành:14/06/2005
Ngày có hiệu lực:01/01/2006