Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 18/04/1992
Hiến pháp Không số
Văn bản bị thay thế
Hiến pháp năm 1980
Ngày ban hành:18/12/1980
Ngày có hiệu lực:19/12/1980