Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 20274 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Quyết định Số 27/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 13/06/2018
Hiệu lực: 25/06/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 25/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 31/05/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 78/2018/NĐ-CP
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Ban hành: 16/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 70/2018/NĐ-CP
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 22/2018/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Ban hành: 23/02/2018
Hiệu lực: 10/04/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ban hành: 01/11/2017
Hiệu lực: 15/12/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư số 12 /2017/TT- BKHCN
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Ban hành: 28/09/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 2355/QĐ-BKHCN
Quyết định phê duyệt khung " Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Ban hành: 30/08/2017
Hiệu lực: 30/08/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 11/2017/TT-BKHCN
Quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
Ban hành: 11/08/2017
Hiệu lực: 15/10/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối