Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 20287 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Quyết định 10/2020/QĐ-UBND
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 24/03/2020
Hiệu lực: 10/04/2020
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 01/2020/QĐ-UBND
Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành
Ban hành: 03/02/2020
Hiệu lực: 03/02/2020
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 29/2019/TT-BKHCN
Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ban hành: 27/12/2019
Hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 3999/QĐ-BKHCN
Quyết định số 3999/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Ban hành: 27/12/2018
Hiệu lực: 27/12/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 1851/QĐ-TTg
Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy chuyển giao, lảm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ban hành: 27/12/2018
Hiệu lực: 27/12/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 1285/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Đề án " Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 28/2018/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 26/2018/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Ban hành: 14/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 27/2018/QH14
Luật Đo đạc và Bản đồ
Ban hành: 14/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định Số 27/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 13/06/2018
Hiệu lực: 25/06/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối