Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 20287 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Luật 24/2018/QH14
Luật An ninh mạng
Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 25/2018/QH14
Luật Tố cáo
Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 23/2018/QH14
Luật Cạnh tranh
Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 22/2018/QH14
Luật Quốc Phòng
Ban hành: 08/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 25/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 31/05/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 78/2018/NĐ-CP
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Ban hành: 16/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 70/2018/NĐ-CP
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 22/2018/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Ban hành: 23/02/2018
Hiệu lực: 10/04/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ban hành: 01/11/2017
Hiệu lực: 15/12/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... Sau Cuối