Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 20287 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Nghị quyết Không số
Về chính sách đại đoàn kết của Chính phủ
Ban hành: 31/10/1946
Hiệu lực:
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định Không số
Truy nhận Chính phủ Liên hiệp kháng chiến của ông Nguyễn Đình Thi, đại diện Quốc hội
Ban hành: 02/03/1946
Hiệu lực: 02/03/1946
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định Không số
Về việc quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Chánh nhất toà thượng thẩm Thuận Hoá, toà thượng thẩm Sài Gòn
Ban hành: 24/02/1946
Hiệu lực: 24/02/1946
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 139-TC
Về việc đặt một thứ thuế đặc biệt đánh vào các cuộc mua vui công cộng
Ban hành: 07/01/1946
Hiệu lực: 07/01/1946
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BKHCN
Thông tư số 07/2015/TT-BKHCN quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
Ban hành:
Hiệu lực: 01/05/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 159/2004/NĐ-CP
Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
Ban hành:
Hiệu lực:
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Nghị định 74/2018/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ban hành:
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Có hiệu lực