Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 319 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Luật 28/2018/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 26/2018/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Ban hành: 14/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 27/2018/QH14
Luật Đo đạc và Bản đồ
Ban hành: 14/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 24/2018/QH14
Luật An ninh mạng
Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 25/2018/QH14
Luật Tố cáo
Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 23/2018/QH14
Luật Cạnh tranh
Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 22/2018/QH14
Luật Quốc Phòng
Ban hành: 08/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 37/2013/QH13
Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp
Ban hành: 20/06/2013
Hiệu lực: 01/08/2013
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 36/2013/QH13
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú
Ban hành: 20/06/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật 35/2013/QH13
Hòa giải cơ sở
Ban hành: 20/06/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối