Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 315 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Lệnh 21/2012/L-CTN
Về công bố Luật Xuất bản
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 03/12/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Lệnh 22/2012/L-CTN
về việc công bố Luật Luật sư
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 03/12/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Lệnh 23/2012/L-CTN
Về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 03/12/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Lệnh 24/2012/L-CTN
Về việc công bố Luật Dự trữ quốc gia
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 03/12/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Lệnh 27/2012/L-CTN
Về việc công bố Luật Thủ đô
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 03/12/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Lệnh 25/2012/L-CTN
Về việc công bố Luật Hợp tác xã
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 03/12/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Lệnh 26/2012/L-CTN
Về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 03/12/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Lệnh 28/2012/L-CTN
Về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 03/12/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Lệnh 29/2012/L-CTN
Về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 03/12/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Lệnh 30/2012/L-CTN
công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 03/12/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối