Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 17 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Nghị quyết liên tịch 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN
Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ban hành: 14/12/2012
Hiệu lực: 01/03/2013
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 01/2010/NQLT-CP-HCCBVN
Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam
Ban hành: 05/05/2010
Hiệu lực: 19/06/2010
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT
Về việc phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 - 2012
Ban hành: 08/12/2008
Hiệu lực: 06/05/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN
Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Ban hành: 17/04/2008
Hiệu lực: 10/05/2008
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 03/2006/NQLT/BTS-HNDVN
Về phối hợp phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010
Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: 03/11/2006
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 05/2006/NQLT/HND-BNN
Về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006 - 2010
Ban hành: 03/08/2006
Hiệu lực: 08/09/2006
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 05/2006/NQLT/CP-UBTWMTTQVN
Về việc ban hành Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư"
Ban hành: 21/04/2006
Hiệu lực: 16/05/2006
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 03/2006/NQLT-BNN-TƯĐTN
Về phát huy vai trò của thanh niên tham gia đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006 - 2010
Ban hành: 14/02/2006
Hiệu lực: 15/03/2006
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 02/2006/NQLT-BTS-TƯĐTN
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ngành Thủy sản, giai đoạn 2006 - 2010
Ban hành: 18/01/2006
Hiệu lực: 15/03/2006
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết liên tịch 05/2005/NQLT/TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN
Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Toà án nhân dân
Ban hành: 05/12/2005
Hiệu lực: 05/01/2006
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2