Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 2258 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Nghị định 78/2018/NĐ-CP
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Ban hành: 16/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 70/2018/NĐ-CP
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 22/2018/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Ban hành: 23/02/2018
Hiệu lực: 10/04/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ban hành: 01/11/2017
Hiệu lực: 15/12/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 87/2016/NĐ-CP
Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 120/2014/NĐ-CP
Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
Ban hành: 17/12/2014
Hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 93/2014/NĐ-CP
Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 95/2014/NĐ-CP
Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 87/2014/NĐ-CP
Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Ban hành: 22/09/2014
Hiệu lực: 10/11/2014
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối