Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 8621 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Quyết định 10/2020/QĐ-UBND
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 24/03/2020
Hiệu lực: 10/04/2020
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 01/2020/QĐ-UBND
Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành
Ban hành: 03/02/2020
Hiệu lực: 03/02/2020
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 3999/QĐ-BKHCN
Quyết định số 3999/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Ban hành: 27/12/2018
Hiệu lực: 27/12/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 1851/QĐ-TTg
Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy chuyển giao, lảm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ban hành: 27/12/2018
Hiệu lực: 27/12/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 1285/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Đề án " Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định Số 27/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 13/06/2018
Hiệu lực: 25/06/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 25/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 31/05/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 2355/QĐ-BKHCN
Quyết định phê duyệt khung " Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Ban hành: 30/08/2017
Hiệu lực: 30/08/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 15/2017/QĐ-UBND
ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn
Ban hành: 21/04/2017
Hiệu lực: 02/05/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016
Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Tân Triều" dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 22/03/2016
Hiệu lực: 01/04/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối