NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CHUNG
 
1. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính?

2. Trách nhiệm của công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ?


3. Việc tiếp nhận hồ sơ của công chức, viên chức?


4. Thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của ông/bà?


NỘI DUNG XIN Ý KIẾN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
 
1.Trải nghiệm phần mềm2.Tính hiệu quả/Tiết kiệm3.Số lần cá nhân/tổ chức truy cập phần mềm để được cung ứng dịch vụ công


4.Thời gian giải quyếtÝ kiến góp ý của ông/bà: