QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 7 văn bản
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu: 1030/UBND-CNN Ngày lấy ý kiến: 04/02/2016
Tóm tắt: Ngày hết hạn: 28/02/2016
Góp ý dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá an toàn hoạt động thăm dò, khai thác quặng khoáng xạ
Số hiệu: 8380/UBND-CNN Ngày lấy ý kiến: 29/09/2015
Tóm tắt: Nội dung dự thảo Thông tư đính kèm Ngày hết hạn: 15/10/2015
Góp ý dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá an toàn hoạt động thăm dò, khai thác quặng khoáng xạ
Số hiệu: 8380/UBND-CNN Ngày lấy ý kiến: 29/09/2015
Tóm tắt: Dự thảo Thông tư đính kèm Ngày hết hạn: 15/10/2015
Dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Số hiệu: Không số Ngày lấy ý kiến: 10/09/2015
Tóm tắt: Nội dung dự thảo Thông tư đính kèm Ngày hết hạn: 30/09/2015
Góp ý dự thảo Quy định về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Số hiệu: 1139/SKHCN-QLK Ngày lấy ý kiến: 07/07/2014
Tóm tắt: Góp ý trước ngày 24/7/2014 Ngày hết hạn: 23/08/2014
đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai
Số hiệu: 938 /SKHCN-TĐC Ngày lấy ý kiến: 06/06/2014
Tóm tắt: Hồ sơ kèm theo gồm văn bản đính kèm Ngày hết hạn: 19/07/2014
Góp ý dự thảo đề cương Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Số hiệu: 1141/SKHCN-KHTC Ngày lấy ý kiến: 07/07/2014
Tóm tắt: Góp ý trước 18/7/2014 Ngày hết hạn: 18/07/2014