Văn bản pháp luật địa phương

Những ưu đãi đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai

19/01/2016

Phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công nghệ sinh học ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong rất nhiều hoạt động, lĩnh vực của cuộc sống như công nghiệp, nông nghiệp, y học, môi trường...

Với kiến thức sinh học về thực vật, động vật, nấm, vi khuẩn … những nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ công tác và làm việc trong ngành đang nghiên cứu, công bố nhiều cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, những loại thực phẩm, dược phẩm …phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của đời sống con người.

          Vì những giá trị trong việc ứng dụng công nghệ sinh học mang lại, trong năm 2011-2013, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 quy định tiêu chí lựa chọn và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 12 và Điều 19 quy định tiêu chí lựa chọn và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND. Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học được áp dụng các chính sách,chế độ ưu đãi như giao đất không thu tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất; hỗ trợ miễn phí cho chủ đầu tư về thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng; hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm; hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, các dự án đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng CNSH được hưởng thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm); được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm 50% sốthuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho 09 năm tiếp theo; lao động kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp được hỗ trợ 50% học phí đào tạo và được hỗ trợ ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng vào sản xuất kinh doanh được hỗ trợ tối đa 100.000.000 đồng/doanh nghiệp... 

        Để tìm hiểu chi tiết các nội dung có liên quan xin vui lòng tra cứu và tìm hiểu các Quyết định có liên quan của UBND tỉnh Đồng Nai:

  1. Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011,
  2. Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013.

        Mọi thông tin chi tiết và có vướng mắc trong quá trình áp dụng để đáp ứng như cầu, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai./.                                                                                                                                                                                    

Phòng Pháp chế - Sở KHCN