Văn bản pháp luật địa phương

Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

15/04/2016

Ngày 22/3/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND

 
Ảnh minh họa  

Ngày 22/3/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong những Chương trình được ban hành nhằm mục tiêu thúc đẩy yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, năng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để cùng góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Đồng Nai tăng hàng năm.

Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Chương trình khoa học và công nghệ được ban hành đầu tiên vào giai đoạn 2011-2015, trên cơ sở kế thừa Đề án Phát triển năng suất chất lượng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2015. Với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các ngành, lĩnh vực trọng tâm, mũi nhọn phù hợp với yêu cầu phát triển và phục vụ nhu cầu thiết của người dân tỉnh Đồng Nai, Chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 tiếp tục hỗ trợ theo 3 nội dung chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; bảo hộ sở hữu trí tuệ và nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và tiết kiệm năng lượng. So với giai đoạn 2011-2015, phương thức hỗ trợ của Chương trình này đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn mới:

        1. Ở nội dung hỗ trợ về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng: không khống chế tỷ lệ % theo giá trị hợp đồng mà hỗ trợ ngay 50 triệu đồng cho các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, 100 triệu đồng khi xây dựng quy trình VietGAP, GlobalGAP, 20 triệu đồng khi áp dụng các công cụ cải tiến, Ngoài ra, mức hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng 15 triệu đồng (giai đoạn trước là 10 triệu đồng); mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia tăng lên 35 triệu đồng đối với doanh nghiệp lớn (giai đoạn trước là 25 triệu đồng) và 30 triệu đồng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (giai đoạn trước là 20 triệu đồng), bổ sung hỗ trợ 100 triệu đồng cho các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương.

        2. Ở nội dung hỗ trợ về bảo hộ sở hữu trí tuệ: đã có sự điều chỉnh tăng như mức hỗ trợ cho doanh nghiệp tra cứu thông tin, viết bản mô tả thực hiện các sáng chế/giải pháp hữu ích tăng 15 triệu đồng (giai đoạn trước là 10 triệu đồng). Mức hỗ trợ tư vấn nghiên cứu thiết kế kiểu dáng công nghiệp tăng 15 triệu đồng (giai đoạn trước là 10 triệu đồng); riêng dối với kiểu dáng có nhiều phương án tăng 5 triệu đồng (giai đoạn trước là 3,5 triệu đồng). Mức hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu trong nước tăng 13 triệu đồng (giai đoạn trước là 8,5 triệu đồng) và hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng (giai đoạn trước là 15 triệu đồng) trong trường hợp đăng ký nhãn hiệu ngoài nước theo hệ thống cộng đồng (một đơn đăng ký nhiều quốc gia).

        3. Ở nội dung hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và tiết kiệm năng lượng: đã điều chỉnh theo hướng tích cực như công tác hỗ trợ thực hiện nghiên cứu, đầu tư cho việc phát triển sản phẩm mới, nguyên vật liệu mới, máy móc thiết bị thân thiện và cải thiện môi trường có mức tối đa là 500 triệu đồng (giai đoạn trước là 350 triệu đồng) hay chi phí chuyển giao công nghệ có mức hỗ trợ tối đa là 150 triệu đồng (giai đoạn trước là 100 triệu đồng) hoặc chi phí tư vấn áp dung quy trình sản xuất sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có mức hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng (giai đoạn trước là 40 triệu đồng).

         Để tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tham gia Chương trình, xin vui lòng xem chi tiết tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai./.

Thực hiện: P.PC