Văn bản pháp luật địa phương

Một số quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều”dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ở Đồng Nai

22/04/2016

Từ yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý và nhằm mục tiêu thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013. Việc sửa đổi, bổ sung tập trung ở các nội dung chính sau:

1. UBND huyện Vĩnh Cửu là cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều; lập và lưu giữ sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (trước đây là do Sở Khọc và Công nghệ thực hiện);

 2. Hoạt động xây dựng Quy chế quản lý nội bộ việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức tập thể sẽ do UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ định xây dựng và được tập thể thống nhất thông qua (trước đây sẽ do tổ chức tập thể được thành lập tự xây dựng);

3. Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Vĩnh Cửu, tổ chức tập thể do UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ định (trước đây là giao cho Hội Làm vườn huyện Vĩnh Cửu), tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi chỉ dẫn địa lý Tân Triều và các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp.   

 Các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu nêu trên của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2016./.

Thực hiện: P.PC