Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

09/05/2016

Để quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục và nội dung thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

 
Ảnh minh họa  

Để quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục và nội dung thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BKHCN ngày 04/4/2016 và có hiệu lực vào ngày 01/6/2016.

A. Về hồ sơ đề nghị:

1. Văn bản đề nghị (1 bản, theo mẫu);

2. Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ đối với từng loại cơ sở (1 bản, theo mẫu tương ứng).

3. Bản điện tử sử dụng định dạng Portable Document (.pdf) và phông chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) đúng với bản giấy, được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu.

          B. Về trình tự, thủ tục thực hiện:

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định phải lập hồ sơ theo quy định.

2. Nộp trực tiếp tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc gửi qua bưu điện. Thời điểm nhận hồ sơ được tính từ ngày Cục An toàn bức xạ và hạt nhân nhận được trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện nơi đến. Số lượng: 1 bộ.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm đánh giá tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thời điểm nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được tính là thời điểm Cục An toàn bức xạ và hạt nhân nhận được hồ sơ.

4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm thẩm định và trả kết quả thẩm định bằng văn bản.

          C. Nội dung thẩm định:Tùy theo loại hình cơ sở mà việc thẩm định sẽ dựa trên các nội dung sau: 

a) Thông tin tổ chức, cá nhân tiến hành thăm dò/khai thác quặng phóng xạ;

b) Công việc bức xạ dự kiến tiến hành;

c) Đánh giá an toàn bức xạ khi đưa cơ sở vào hoạt động;

d) Chương trình quản lý an toàn bức xạ;

đ) Chương trình quản lý chất thải phóng xạ;

e) Kế hoạch tháo dỡ cơ sở và phục hồi môi trường sau khi ngừng hoạt động;

f) Đánh giá phân loại cơ sở.

 

Thực hiện: P.Pháp chế