Chính sách

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 6/2016

09/06/2016

Sau đây là kết quả tổng hợp tình hình văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 6 năm 2016

   
   

Đây là kết quả tổng hợp tình hình văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhận có hiệu lực trong tháng 06/2016, cụ thể:

 

TT

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

1

Thông tư số 28 /2015/TT- BKHCN

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

30/12/2015

01/6/2016

Thay thế các quy định tại Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31/12/2007 ban hành Quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

2

Thông tư số 04/2016/TT-BKHCN

Ban hành quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

Bộ Khoa học và Công nghệ

04/4/2016

01/6/2016

 

Thực hiện: Phòng PC