Văn bản pháp luật địa phương

Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/08/2016

Nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, ngày 30 tháng 6 năm 2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

        Chỉ thị quy định trách nhiệm của Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm như sau:

        - Xác định việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch UBND trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm của địa phương; trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn.

        - Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về ATTP; tiếp tục củng cố bộ máy làm công tác ATTP từ tỉnh đến cơ sở, ưu tiên bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; có kế hoạch đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tạo sự chuyển biến thực sự về ATTP kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa công tác ATTP.

        - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là thanh kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

        - Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2016 một số vấn đề sau:

        + Bảo đảm an toàn vệ sinh đối với các loại thực phẩm tươi sống và các loại thực phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày của Nhân dân.

        + Thiết lập và vận hành có hiệu quả hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp; bếp ăn tập thể trường học, bệnh viện, nhà trẻ; cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.

        Đồng thời, Chỉ thị cũng quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan trong công tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm:

        - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm thực phẩm theo quy định của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

        - Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về ATTP.

        Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2016./.

 

                                                                                                                                        Thực hiện: P.Pháp chế