Văn bản pháp luật địa phương

Mục tiêu về KHCN trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

23/09/2016

KHCN trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

 
Ảnh minh họa  

Nằm trong chương trình, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai đã sớm đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiến hình triển khai thực hiện tại địa phương. Có thể khái quát nông thôn mới theo 5 nội dung cơ bản sau: 

- Thứ nhất, đó là làng, xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại; 

- Thứ hai, sản xuất phải phát triển bền vững theo hướng kinh tế hàng hóa; 

- Thứ ba, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, nông thôn ngày càng nâng cao; 

- Thứ tư, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn; 

- Thứ năm, xã hội nông thôn an ninh tốt, quản lý dân chủ.

Phát huy những kết quả đạt được về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, ngày 19/9/2016, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2962/QĐ-UBND về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các Điểm thông tin khoa học và công nghệ. Đến năm 2020, có 15% số xã đạt chuẩn theo nội dung tiêu chí nông thôn mới nâng cao (tiêu chí số 6). Đây là một trong 18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Các Điểm thông tin này có nhiệm vụ chuyên chở các thông tin nhằm cung cấp đến bà con nông dân những thông tin hữu ích về lĩnh vực khoa học và công nghệ thông qua các nội dung tin tức, phóng sự, đài truyền thanh, phim phóng sự, phim khoa học... để tăng gia sản xuất, phát triển cây trồng, vật nuôi theo tình hình và điều kiện phù hợp thực tế tại địa phương./.

                                                                                                                       Thực hiện: Phòng Pháp chế