Chính sách

Quy định về khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 10/2016

11/10/2016

Thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ,

Ngày 01/09/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN về việc quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể:

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN

Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ

01/9/2016

15/10/2016

 Bãi bỏ

- Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

- Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN.

Thực hiện:  P.Pháp chế