Văn bản pháp luật địa phương

Đồng Nai: Quy hoạch khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

14/10/2016

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định 3262/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đây là định hướng, hoạch định mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa địa phương ở lĩnh vực nông dân, nông nghiệp, nông thôn với ba nhiệm vụ mang tính đột phá. Lĩnh vực về nông dân, nông nghiệp, nông thôn đã được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo xuyên suốt và khẳng định qua thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và cụ thể hóa từ những chính sách lớn của cả nước, hoạt động khoa học và công nghệ ở Đồng Nai đã xây dựng ba nhiệm vụ đột phá để triển khai và tập trung thực hiện, cụ thể:

        Thứ nhất, xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực khoa học và công nghệ thông qua công tác bồi dưỡng, đào tạo; thu hút, trọng dụng đãi ngộ nhân sự trong và ngoài nước.

        Thứ hai, xây dựng cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin và công nghệ sinh học phục vụ công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

        Thứ ba, xây dựng cơ chế đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới khoa học và công nghệ nhằm góp phần đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, cạnh tranh hàng hóa trên thị trường trong quá trình hội nhập quốc tế.

        Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá nêu trên, hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai cũng đã đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu gồm:

        Một là, nhóm giải pháp đổi mới toàn diện trên các mặt như đổi mới tư duy, đổi mới công tác quản lý nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới cơ chế tài chính và đổi mới kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống;

        Hai là, nhóm giải pháp phát triển qua công cụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;

        Ba là, nhóm giải pháp tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, thông tin truyền thông về khoa học và công nghệ, hoàn thiện bộ máy tổ chức và hoạt động về khoa học;

        Bốn là, nhóm giải pháp về đầu tư từ Quỹ vốn đầu tư phát triển xã hội và vốn từ ngân sách nhà nước ở địa phương.      

        Theo đó, phục vụ cho các nhiệm vụ quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ là 5 chương trình, đề án và 16 dự án phù hợp cho từng phân kỳ tương ứng giai đoạn 2016-2020 và 2021-2030. Các nội dung phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai có hiệu lực kể từ ngày ngày 7/10/2016./.

Thực hiện: P.PC