Chính sách

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 01/2017

05/01/2017

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 01/2017

Bắt đầu từ tháng 01/2017, một số chính sách mới, quy định nổi bật liên quan về khoa học và công nghệ bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:  

TT

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

1

Thông tư số 263/2016/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Bộ Tài chính

14/11/2016

01/01/2017

Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

-Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

-Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ.

2

Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN

Thông tư hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí

Bộ Khoa học và Công nghệ

28/6/2016

01/01/2017

 

3

Thông tư số 287/2016/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí,lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Bộ Tài chính

15/11/2016

01/01/2017

Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về năng lượng nguyên tử hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 287/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

4

Thông tư số 298/2016/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

Bộ Tài chính

15/11/2016

01/01/2017

Các Thông tư sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

- Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học,công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 166/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

5

Thông tư số 169/2016/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Bộ Tài chính

26/10/2016

01/01/2017

Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 169/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Thực hiện:  P.Pháp chế