Văn bản pháp luật địa phương

Quy định ngừng áp dụng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin

08/08/2017

Ngày 07/7/2017, tại kỳ họp thứ 4 khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND

 

       Đây là Nghị quyết quyết nghị bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai. Theo đó, việc thực hiện chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng; cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đồng Nai sẽ không tiếp tục áp dụng kể từ ngày 17/7/2017.

        Để Nghị quyết được áp dụng triệt để và hiệu quả, ngày 01/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính cùng các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai và có đánh giá kết quả để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 theo quy định.

          Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2017./.

                                                                                                     Thực hiện: P.PC