Chính sách

Chính sách KH&CN có hiệu từ tháng 12/2017 và tháng 01/2018

12/01/2018

Từ ngày 15/12/2017, một số quy định mới trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa bắt đầu có hiệu lực, thay thế, bổ sung, sửa đổi các nội dung không còn phù hợp nhằm đảm bảo quy trình xử lý hợp lý hơn, chặt chẽ hơn trong quá trình thanh kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.

TT

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

1

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

Chính phủ

01/11/2017

15/12/2017

Nghị định này thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

2

Thông tư số 12 /2017/TT- BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Bộ Khoa học và Công nghệ

28/9/2017

01/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều sau của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, cụ thể: Sửa đổi khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8; Sửa tên Điều 9, sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 và Thay thế, bổ sung các mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này

                                                                                                                                                          Thực hiện: P.PC