Chính sách

Chính sách KH&CN có hiệu từ tháng 02 và tháng 04 năm 2018

13/03/2018

Trong tháng 02 và tháng 04/2018, một số quy định mới về công tác sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và công tác quản lý tài chính của hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập bắt đầu có hiệu lực, thay thế, bổ sung, sửa đổi các nội dung không còn phù hợp trong thực tế.

 
   

 

TT

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP

 

 

 

 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

 

 

 

 

Chính phủ

 

 

 

 

23/02/2018

 

 

 

 

10/04/2018

- Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Thông tư số 142/2017/TT- BTC

 

 

 

 

 

Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

 

 

 

 

 

Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

29/12/2017

 

 

 

 

 

15/02/2018 và áp dụng từ năm ngân sách 2018

- Thông tư liên tịch số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

- Đối với các nhiệm vụ của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.

                                                                                                                                                          Thực hiện: P.PC