Chính sách

Chính sách KH&CN có hiệu từ tháng 05 và tháng 07 năm 2018

18/06/2018

Trong tháng 05 và tháng 07 năm 2018, một số quy định mới về hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng bắt đầu có hiệu lực.

 
   

Các văn bản chính sách khoa học và công nghệ mới này thay thế, bổ sung, sửa đổi các nội dung không còn phù hợp theo quy định hiện hành và khi triển khai trong thực tế.

TT

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

 

 

 

 

 

1

 

 

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP

Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

 

 

Chính phủ

 

 

15/05/2018

 

 

15/05/2018

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP

 

 

 

 

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

 

Chính phủ

 

 

 

 

 

15/05/2018

 

 

 

 

 

01/07/2018

- Thay thế Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

- Thay thế Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15/ 11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

- Thay thế Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

3

Nghị định 78/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Chính phủ

16/05/2018

01/07/2018

 

                                                                                                                                            Thực hiện: P.PC