Văn bản pháp luật địa phương

Quy định mới trong công tác quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở

22/06/2018

Ngày 31/5/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Quyết định này gồm 6 chương, 59 điều.

 
   

Theo Quyết định này, các tổ chức, cơ quan được đồng thời chủ trì nhiều đề tài, đề án, dự án phù hợp với lĩnh vực, nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức và phải đảm bảo có đủ số lượng cán bộ khoa học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật, có con dấu và tài khoản, có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm quá hai đề tài, đề án hoặc một dự án (cho đến khi nghiệm thu). Mỗi đề tài, đề án, dự án có tối đa hai đồng chủ nhiệm.

  Thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở không quá 24 tháng tính từ khi ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học; riêng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, y tế được triển khai không quá 36 tháng; các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cấp cơ sở quyết định.

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm trực tiếp triển khai ứng dụng kết quả KH&CN vào sản xuất, đời sống theo hợp đồng khoa học và công nghệ và theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ, cấp cơ sở, trừ trường hợp bất khả kháng. Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả KH&CN có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức khai thác sử dụng, ứng dụng kết quả KH&CN vào sản xuất và đời sống theo các Điều 41, 42 Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định về hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ, tổ chuyên gia, tổ thẩm định; tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; các yêu cầu, nội dung, trình tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định kinh phí; quy trình, điều kiện, hồ sơ, phê duyệt kết quả đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, cho các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; việc công nhận, đăng ký, lưu giữ kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các quy định về quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN hoặc có vi phạm quy định về xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra giữa kỳ, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ và các vi phạm khác có liên quan sẽ bị xử lý theo các quy định của Luật Công chức, Luật Viên chức và các quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện, cá nhân có quyền tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2018 và:

        - Thay thế Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp huyện/ngành;

        - Bãi bỏ Khoản 3, Điều 1 của Quyết định 2158/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh Đồng nai ban hành tiêu chí xác định đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Riêng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã được Hội đồng tuyển chọn trước ngày 31/12/2017 thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh./.

                                                                                                                                                                      Thực hiện: P.PC