Văn bản pháp luật địa phương

Quy định về công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

22/06/2018

Ngày 13/6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định này gồm 7 chương, 30 điều.

Theo đó, yêu cầu chung đối với nhiệm vụ sử dụng ngân sách tỉnh là phải có tính khoa học, tính sáng tạo, tính cần thiết; phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và có nội dung không trùng lắp với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện.

 
   

Tổ chức đăng ký làm tổ chức chủ trì nhiệm vụ phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu: một là, có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản; hai là, có kinh nghiệm, năng lực đáp ứng trực tiếp hoặc gián tiếp các yêu cầu về phương tiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực để thực hiện nghiên cứu.

 

Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu: một là, có trình độ đại học trở lên; hai là, có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm (05) năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ; ba là, là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ; bốn là, có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định về quy trình quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; hoạt động Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập; quản lý kinh phí; quản lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trách nhiệm, quyền hạn của của tổ chức chủ trì và trách nhiệm, quyền hạn của chủ nhiệm nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2018 và thay thế:

1. Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy chế quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Đồng Nai;

2. Quyết định số 04/2005/QĐ-UBND ngày 03/02/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và xã hội nhân văn;

3. Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh ban hành tiêu chí xác định đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở;

4. Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

Riêng đối với các nhiệm vụ đã được Hội đồng tư vấn đánh giá trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Đồng Nai./.

                                                                                                                                                                          Thực hiện: P.PC