Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

19/12/2018

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 1113/TT-TTPCTN ngày 17/9/2018 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Luật Tố cáo năm 2018 và Công văn số 1588/ TT-TTPCTN ngày 17/12/2018 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc chủ động tập huấn Luật Tố cáo năm 2018;

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

1.LenhcongbovaLuatTocaonam2018.doc

2.TailieugioithieuLuatTocao.PDF