Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14

31/12/2019

Luật phòng, chống tác hại của rượu bia quy định biện pháp giảm việc tiêu thụ, biện pháp quản lý việc cung cấp, điều kiện đảm bảo cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia