Hiệu lực: Hết hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/01/1960
Hiến pháp Không số
Văn bản bị thay thế
Hiến pháp năm 1946
Ngày ban hành:09/11/1946
Ngày có hiệu lực:09/11/1946