Chính sách
Chính sách KH&CN có hiệu từ tháng 05 và tháng 07 năm 2018
18/06/2018
Trong tháng 05 và tháng 07 năm 2018, một số quy định mới về hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng bắt đầu có hiệu lực.
 
 Hỏi - đáp tình huống pháp luật
Hỏi - Đáp về Luật Tiếp cận thông tin
02/05/2018
Hỏi - Đáp về Luật Tiếp cận thông tin
 
 Giới thiệu văn bản pháp luật mới
Giới thiệu Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017
03/10/2017
Ngày 19/6/2017, Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực kể từ 1/7/2018.
 
 Văn bản pháp luật địa phương
Quy định ngừng áp dụng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin
08/08/2017
Ngày 07/7/2017, tại kỳ họp thứ 4 khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND