Chính sách
Chính sách KH&CN có hiệu từ tháng 02 và tháng 04 năm 2018
13/03/2018
Trong tháng 02 và tháng 04/2018, một số quy định mới về công tác sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và công tác quản lý tài chính của hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập bắt đầu có hiệu lực, thay thế, bổ sung, sửa đổi các nội dung không còn phù hợp trong thực tế.
 
 Hỏi - đáp tình huống pháp luật
Hỏi - Đáp về Luật Tiếp cận thông tin
02/05/2018
Hỏi - Đáp về Luật Tiếp cận thông tin
 
 Giới thiệu văn bản pháp luật mới
Giới thiệu Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017
03/10/2017
Ngày 19/6/2017, Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực kể từ 1/7/2018.
 
 Văn bản pháp luật địa phương
Quy định ngừng áp dụng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin
08/08/2017
Ngày 07/7/2017, tại kỳ họp thứ 4 khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND