Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp/tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ

15/03/2017

Ngày 28/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

 

 
Ảnh minh họa  

Nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đồng thời để phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức/doanh nghiệp khoa học và công nghệ công lập,

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể:

        1. Tất cả có 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ với từng nội dung và đối tượng hỗ trợ gồm

        (1) Các dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

        (2) Các dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

        (3) Các dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

        (4) Các dự án, đề tài hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

        (5) Các dự án, đề án phục vụ công tác quản lý Chương trình.

        2. Và 5 nhóm hoạt động chung của Chương trình

        (1) Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết Chương trình; xây dựng các báo cáo tổng kết, đánh giá về Chương trình; hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình.

        (2) Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

        (3) Tổ chức các chương trình khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm từ các mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành công, tiêu biểu ở trong nước và nước ngoài; mô hình tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện thành công cơ chế tự chủ.

        (4) Hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

        (5) Các hoạt động khác phục vụ việc triển khai thực hiện Chương trình

        3. Bên cạnh nhiệm vụ và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm Chương trình, các Bộ, ngành, địa phương thì các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ có những nhiệm vụ chung và cụ thể sau:

    - Các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhiệm vụ chung là thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, thực hiện bàn giao kết quả và sản phẩm của nhiệm vụ KHCN theo quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ

        - Ngoài ra, các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau: Phải thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng và thuyết minh đã được ký kết và phê duyệt, quản lý và sử dụng kinh phí, vật tư, tài sản và quyết toán kinh phí theo đúng quy định; tổ chức việc mua sắm vật tư, thiết bị theo kế hoạch đấu thầu phê duyệt của các các có thẩm quyền và huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách Nhà nước để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KHCN đã được giao.

        Lưu ý, Chương trình không hỗ trợ cho các nội dung của nhiệm vụ đã sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2017./.

                                                                                                                                                                       Thực hiện: P.PC