Chính sách

Chính sách KH&CN có hiệu từ tháng 05 và tháng 07 năm 2018
18/06/2018
Trong tháng 05 và tháng 07 năm 2018, một số quy định mới về hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng bắt đầu có hiệu lực.

Chính sách KH&CN có hiệu từ tháng 02 và tháng 04 năm 2018
13/03/2018
Trong tháng 02 và tháng 04/2018, một số quy định mới về công tác sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và công tác quản lý tài chính của hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập bắt đầu có hiệu lực, thay thế, bổ sung, sửa đổi các nội dung không còn phù hợp trong thực tế.

Chính sách KH&CN có hiệu từ tháng 12/2017 và tháng 01/2018
12/01/2018
Từ ngày 15/12/2017, một số quy định mới trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa bắt đầu có hiệu lực, thay thế, bổ sung, sửa đổi các nội dung không còn phù hợp nhằm đảm bảo quy trình xử lý hợp lý hơn, chặt chẽ hơn trong quá trình thanh kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 8 và 10/2017
25/07/2017
Bắt đầu từ tháng 8 và 10/2017, một số chính sách mới, quy định nổi bật liên quan về khoa học và công nghệ bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 6 và 7/2017
13/06/2017
Bắt đầu từ tháng 06 và 7/2017, một số chính sách mới, quy định nổi bật liên quan về khoa học và công nghệ bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 01/2017
05/01/2017
Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 01/2017

Quy định về khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 11/2016
08/11/2016
Quy định về khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 11/2016

Quy định về khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 10/2016
11/10/2016
Thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ,

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 8 và tháng 9/2016
25/08/2016
Bắt đầu từ tháng 8 và 9 năm 2016, một số chính sách mới, quy định nổi bật liên quan về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ăn mòn(thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và thủy nội địa và hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 7/2016
02/08/2016
Trong tháng 7/2016, một số chính sách mới, quy định nổi bật liên quan về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:

   / 16