Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14
31/12/2019
Luật phòng, chống tác hại của rượu bia quy định biện pháp giảm việc tiêu thụ, biện pháp quản lý việc cung cấp, điều kiện đảm bảo cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG SỐ 38/2018/QH14
27/12/2019
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018

Thông tư 08/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2019
27/12/2019
Thông tư ban hành "Quy chuẫn quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ Led"

Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019
27/12/2019
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dực trữ Quốc gia; Kho bạc Nhà nước

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
19/12/2018
Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.

Giới thiệu Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017
03/10/2017
Ngày 19/6/2017, Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực kể từ 1/7/2018.

Một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016
14/08/2017
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người.

Giới thiệu Luật phí và lệ phí năm 2015
05/05/2017
Hơn bao giờ hết trong giai đoạn hiện nay, hoạt động cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước để đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa và hướng đến thực hiện lộ trình xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ.

Công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp/tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ
15/03/2017
Ngày 28/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Quy định mới về trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất Oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ ( thuộc loại 5) và các chất ăn mòn ( thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
12/09/2016
Ngày 09/6/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ ( thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

   / 79