Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 3638 văn bản
Hiển thị:   văn bản
139/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 7 năm 2018 (từ ngày 16/6/2017 đến 15/7/2018)
Ban hành: 19/07/2018
1094/DS-SKHCN
Danh sách viên chức thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và số người về hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định của pháp luật
Ban hành: 19/07/2018
140/BC-SKHCN
BÁO CÁO Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựngnông thôn mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020
Ban hành: 19/07/2018
142/BC-SKHCN
Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ban hành: 19/07/2018
1103/SKHCN-VP
Danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 lần 1
Ban hành: 19/07/2018
1092/SKHCN-TĐC
V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 của Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Ban hành: 19/07/2018
1073/SKHCN-QCN
V/v xác nhận Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại Trung tâm Y tế H. Thống Nhất
Ban hành: 17/07/2018
1071/SKHCN-QCN
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng máy phát tia X trong chẩn đoán y tế tại Trung tâm y tế H. Thống Nhất
Ban hành: 17/07/2018
1076/SKHCN-QCN
V/v xác nhận Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Dân Y Biên Hòa
Ban hành: 17/07/2018
1077/SKHCN-QCN
V/v kết quả thẩm định cấp phép tiến hành công việc bức xạ đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Dân y Biên Hòa
Ban hành: 17/07/2018
1 2 3 4 ... Sau Cuối