Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 3060 văn bản
Hiển thị:   văn bản
1763/KH-SKHCN
KẾ HOẠCH Sử dụng tiết kiệm điện tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 18/12/2017
1764/SKHCN-VP
V/v rà soát đơn vị sự nghiệp công lập chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai NQ số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017
Ban hành: 18/12/2017
283/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và công tác phòng chống tội phạm mua bán người năm 2017
Ban hành: 15/12/2017
284/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Ban hành: 15/12/2017
285/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả triển khai ý tưởng CCHC theo công văn số 3311/SNV-CCHC
Ban hành: 15/12/2017
1752/SKHCN-TDC
V/v báo cáo công tác phát triển kinh tế năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Ban hành: 15/12/2017
430/QĐ-SKHCN
Quyết định V/v khen thưởng danh hiệu "Điển hình trong tháng 11/2017
Ban hành: 15/12/2017
282/BC-SKHCN
Báo cáo thay biên bản cuộc họp thống nhất đáp án, phân cặp ban giám khảo, Quy chế và Kế hoạch chấm thi Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2017
Ban hành: 15/12/2017
429/QĐ-SKHCN
Quyết định thành lập Ban Soạn thỏa đáp án; Ban Giám khảo; Tổ thư ký giúp việc Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2017
Ban hành: 15/12/2017
428/QĐ-SKHCN
Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức chấm giải, đề nghị xét trao giải Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2017
Ban hành: 15/12/2017
1 2 3 4 ... Sau Cuối