Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 2755 văn bản
Hiển thị:   văn bản
1094/SKHcN-VP
V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Ông Đoàn Tấn Đạt
Ban hành: 15/08/2017
1097/KH-SKHCN
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10” năm 2017
Ban hành: 15/08/2017
1098/SKHCN-VP
V/v báo cáo việc triển khai gửi - nhận văn bản điện tử trên trục liên thông
Ban hành: 15/08/2017
268/QĐ-SKHCN
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
Ban hành: 15/08/2017
1100/SKHCN-VP
V/v báo cáo kết quả xử lý văn bản và tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tháng 7/2017
Ban hành: 15/08/2017
148/BC-SKHCN
BÁO CÁO THAY BIÊN BẢN Về kết quả họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2016 Đề xuất thông qua danh mục đề tài dự án triển khai năm 2017
Ban hành: 15/08/2017
1107/KH-SKHCN
KẾ HOẠCH Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.
Ban hành: 15/08/2017
147/BC-SKHCN
BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Ban hành: 15/08/2017
1085/SKHCN-TĐC
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ban hành: 14/08/2017
1089/SKHCN-VP
Thống kê số liệu cán bộ, công chức ra nước ngoài thời kỳ 2012-2016
Ban hành: 14/08/2017
1 2 3 4 ... Sau Cuối