Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 2472 văn bản
Hiển thị:   văn bản
494/GP-SKHCN
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đối với Nhà khoa Kim Thư
Ban hành: 28/04/2017
496/GP-SKHCN
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đối với Phòng khám đa khoa Quốc tế Sỹ Mỹ
Ban hành: 28/04/2017
498/GP-SKHCN
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đối với Cơ sở Tuấn Hường
Ban hành: 28/04/2017
500/GP-SKHCN
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đối với Trung tâm Y tế Tp. Biên Hòa
Ban hành: 28/04/2017
495/SKHCN-QCN
V/v xác nhận Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân với Nha khoa Kim Thư
Ban hành: 28/04/2017
499/SKHCN-QCN
V/v xác nhận Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân với Cơ sở Tuấn Hường
Ban hành: 28/04/2017
497/SKHCN-QCN
V/v xác nhận Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân với Phòng khám đa khoa Quốc tế Sỹ Mỹ - Cơ sở 2
Ban hành: 28/04/2017
501/SKHCN-QCN
V/v xác nhận Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân với Trung tâm y tế Tp. Biên Hòa
Ban hành: 28/04/2017
503/SKHCN-QCT
VĂN BẢN THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ Dự án “Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp từ tro bay, xỉ than và tro trấu” của Công ty CPHH Vedan Việt Nam
Ban hành: 28/04/2017
510/SKHCN-QLK
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Ban hành: 28/04/2017
1 2 3 4 ... Sau Cuối